ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Varianty řešení železničního uzlu a moderního nádraží ve stávající poloze

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!Přivedení rychlých tratí do Brna

Trať směr Praha
Trať směr Ostrava


Vysokorychlostní trať (VRT) směr Praha

Vysokorychlostní trať Brno – Praha má být součástí hlavních evropských tratí Praha – Vídeň a Praha – Ostrava – Polsko.


Na její trase závisí:
  • počet potřebných nástupišť na povrchovém hlavním nádraží, což má vliv na výběr varianty povrchového hlavního nádraží
  • zda v hlavním nádraží pojede úvratí jen jeden směr vysokorychlostních vlaků nebo všechny tři (Praha – Vídeň, Praha – Ostrava, Vídeň – Ostrava)
Jižní varianta
Západní varianta
Severní varianta


Schéma všech variant – vnitřní město

Schéma všech variant – region


Jižní variantaZ Horních Heršpic se stáčí podél dálnice D1 na západ.

Lze ji kombinovat s kteroukoli variantou ŽUB, avšak při modřicko-komárovské variantě není možná výstavba spojky pro přímou jízdu bez úvratě mezi větvemi směr Ostrava a Vídeň / Praha.

Díky malému podílu tunelových úseků je nejlevnější.

A) V zadálniční nebo v modřicko-komárovské variantě ŽUB

Na povrchovém hlavním nádraží vyžaduje nejméně 4 kusá (slepá) nástupiště o délce 450 m.

Přes hlavní nádraží pojedou úvratí (budou couvat) vlaky ve všech třech relacích, což je určitá nevýhoda, neboť hrozí, že některé vlaky v Brně nezastaví vůbec nebo jen na nějaké zastávce zcela mimo město.

B) V posvitavské variantě ŽUB

Nástupiště o délce 450 m na povrchovém hlavním nádraží musí být nejméně 2 průjezdná a nejméně 2 kusá.

Přes hlavní nádraží pojedou úvratí pouze vlaky v relaci Praha – Vídeň.

Schéma všech variant – vnitřní město
Schéma všech variant – region


Západní variantaVRT od Vídně a Ostravy se spojují v prostoru Horních Heršpic a vstupují do dlouhého tunelu, ve kterém je zastávka pod hlavním nádražím. Poté se tunel stáčí k západu a na povrch vystupuje za Kohoutovicemi. Tunel je určen pouze pro osobní dopravu, nákladní vlaky jedou z Brna-jihu přes Střelice.

Kombinovat ji lze pouze se zadálniční variantou ŽUB.

Její cena je mezi jižní a severní variantou.

Nástupiště o délce 450 m na povrchovém hlavním nádraží musí být 1 až 2 kusá. Průjezdná nástupiště o délce 450 m nejsou na povrchovém nádraží potřeba, protože jsou v tunelu pod nádražím. Tím se snižuje potřebný počet nástupišť na povrchovém nádraží o dvě.

Přes hlavní nádraží pojedou úvratí pouze zřídka jezdící vlaky v relaci Vídeň – Ostrava.

Schéma všech variant – vnitřní město
Schéma všech variant – region


Severní variantaVRT na Prahu vede po stávající trati přes Židenice do Maloměřic a několika dlouhými tunely se stáčí k západu. Její povrchové úseky jsou problematické z hlediska vlivů na životní prostředí v obcích.

Lze ji kombinovat se zadálniční a modřicko-komárovskou variantou ŽUB. Kombinace s posvitavskou variantou je technicky rovněž možná, avšak vytváří úvrať na nejfrekventovanější trase Praha – Ostrava.

Velká délka tunelů způsobuje její vysokou cenu.

Nástupiště o délce 450 m na povrchovém hlavním nádraží musí být nejméně 2 průjezdná a nejméně 2 kusá.

Přes hlavní nádraží pojedou úvratí pouze zřídka jezdící vlaky v relaci Vídeň – Ostrava.

Schéma všech variant – vnitřní město
Schéma všech variant – regionVysokorychlostní trať směr Ostrava

Budoucí VRT na Ostravu je nutno co nejdále od centra města uvažovat ve stejné trase, aby území nebylo rozparcelováno příliš mnoha tratěmi.

Řešení je nutno naplánovat současně s přeložkami nákladního průtahu a tratí na Sokolnice (přerovka) a Blažovice (vlárská dráha).

Hlavním cílem přeložky vlárské dráhy je odstranit stávající velký závlek přes Komárov a Černovice, na kterém ztrácí cca 4 km, a zvýšit traťovou rychlost.

Ze stávající stopy v Komárově by bylo vhodné vymístit i přerovskou trať, protože nízká výška jejího násypu je překážkou pro výstavbu uliční a silniční sítě v této části města.

Stejně tak je cílem řešení ŽUB vymístit nákladní průtah a dolní nádraží z vnitřního města.

Způsob řešení tohoto souboru tratí na jihovýchodě města proto předurčuje celou podobu ŽUB.

Modřicko-komárovská varianta
Modřicko-posvitavská varianta
Zadálniční varianta
Srovnání variant
Modřicko-komárovská varianta

Řešení je rozděleno do 2 etap, které je nutno budovat v tomto sledu:

1. etapa
  • spojky Modřice – Sokolnice a spojka tratí 300 a 340 v Křenovicích + zkapacitnění tratě 300 mezi těmito spojkami (výhybny nebo 2. kolej) = umožní dočasně opustit těleso přerovky v Komárově, přičemž Slatina, Šlapanice, Ponětovice a Blažovice po tu dobu zůstanou bez osobní dopravy
  • spojky Popovice u Rajhradu – Chrlice, mezi přerovkou a černovickou spojkou a na mostě přes Olomouckou = vytvoří přeložku nákladního průtahu
2. etapa
  • přeložka vlárské dráhy a část VRT na Ostravu přes letiště do Šlapanic = od nádraží po Svitavu zvýšení stávajícího násypu přerovky v Komárově, pak novostavba

MapaModřicko-posvitavská varianta

Snaží se o zapojení VRT od Ostravy do hlavního nádraží z východu, aby bylo možné bez úvratě pokračovat na nejlevnější jižní trasu VRT směr Praha. Řešení je technicky úspěšné za cenu jednoho nevyhovujícího poloměru oblouku na nové trati.

Řešení je rozděleno do 2 etap, které je nutno budovat v tomto sledu:

1. etapa
  • spojky Popovice u Rajhradu – Chrlice, mezi přerovkou a černovickou spojkou a na mostě přes Olomouckou = vytvoří přeložku nákladního průtahu, která celá musí být dvoukolejná z důvodu pozdějšího využití vlárskou dráhou, přerovkou a VRT
  • spojky Modřice – Sokolnice a spojka tratí 300 a 340 v Křenovicích + zkapacitnění tratě 300 mezi těmito spojkami (výhybny nebo 2. kolej) = umožní dočasně opustit přerovku v Komárově, přičemž Slatina, Šlapanice, Ponětovice a Blažovice po tu dobu zůstanou bez osobní dopravy
2. etapa
  • přeložka vlárské dráhy, přerovky a budoucí VRT vede z hlavního nádraží podél trati na Židenice, přes areál Moravan se stáčí do souběhu s levým břehem Svitavy, kde využívá těleso černovické spojky, přes novou spojku vede na těleso přerovky a dále přes letiště ke Šlapanicím

MapaZadálniční varianta Skládá se ze dvou nových tratí, přes údolní nivu Svratky souběžných, které lze vybudovat v libovolném pořadí:
  • přeložka vlárské dráhy z Horních Heršpic za dálnicí přes letiště do Šlapanic s odbočkou na trať 300 v Brněnských Ivanovicích; další souběžné koleje pro VRT lze vybudovat podle potřeby
  • přeložka nákladního průtahu z Brna-jih za dálnicí D1 (v souběhu s přeložkou vlárské dráhy) a s využitím přerovky a černovické spojky pomocí dvou spojek

MapaSrovnání variant
Vybrané vlastnosti  Varianta
  modřicko-komárovská zadálniční posvitavská
Nežádoucí vlastnosti
nákladné mimoúrovňové křížení přeložky vlárské dráhy a nákladního průtahu v Černovicích ANO NE NE
technická nutnost vést křenovickou spojku v trase se zastávkou velmi vzdálenou od zástavby ANO NE ANO
odbočení přeložky nákladního průtahu na širé trati 3x NE 5x
nutnost zakapacitňovat přerovku mezi Chrlicemi a Křenovicemi, což po zprovoznění přeložky vlárské dráhy přes letiště nebude již potřeba ANO NE ANO
kapacitní nedostatečnost souběžného úseku vlárské dráhy, přerovky a nákladního průtahu MŮŽE NASTAT NE ANO
nákladné překročení údolní nivy Svratky po mostech NE ANO NE
libovolné pořadí výstavby – zrychlení dopravy na střední Moravu může nastat už v 1. etapě NE ANO NE
ovlivnění obytné zástavby podél Svitavy v Černovicích silným železničním provozem NE NE ANO
malý poloměr oblouku cca 1-2 km od hlavního nádraží NE NE ANO
vysoké požadavky na počet a délku průjezdných kolejí hlavního nádraží se severní trasou VRT na Prahu se severní trasou VRT na Prahu ANO
  Žádoucí vlastnosti 
zrušení tělesa přerovky v Komárově NE ANO ANO
vymístění nákladního průtahu a dolního nádraží z vnitřního města ANO ANO ANO
usměrnění vlakových cest od Břeclavi a vláry na jižním zhlaví hlavního nádraží NE ANO ŘEŠENO JINAK
nákladní průtah vede přes nákladovou stanici Brno-jih NE ANO NE
lze přidat další koleje pro VRT podél přeložky vlárské dráhy NE ANO NE
možnost ponechání využitých úseků přerovky a černovické spojky v jednokolejné podobě ANO ANO NE
snadné a nenákladné napojení přeložky vlárské tratě na břeclavskou trať ANO NE ANO
podél přeložky vlárské dráhy lze přidat další koleje pro VRT NE ANO NE
  Jiná srovnání 
varianta lze kombinovat se severní variantou VRT na Prahu ANO ANO ČÁSTEČNĚ
varianta lze kombinovat se západní variantou VRT na Prahu NE ANO NE
varianta lze kombinovat s jižní variantou VRT na Prahu ČÁSTEČNĚ ANO ANO
počet tratí přes údolní nivu Svratky a Svitavy 2 1 1
nová trať přes údolní nivu Svratky v trase v blízkosti dálnice, tj. s malým bariérovým efektem NE ANO NE
lepší provozní uspořádání uzlu – rovnoměrnější rozdělení tratí do obou zhlaví NE NE ANO
možnost vést přes hlavní nádraží dva neproplétající se proudy vlakových cest NE NE ANOMapa modřicko-komárovské varianty

Mapa modřicko-posvitavské varianty

Mapa zadálniční varianty

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.